×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
SOL DE ORO
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: SOL DE ORO  | جستجو 

پرو>1918 - 1985|جمهوری پرو

 دوره
پرو 1 سنتاوو - obverseپرو 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1901-1941
برنز, 5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
پرو 1 سنتاوو - obverseپرو 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1909-1939
برنز, 5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.06
پرو 1 سنتاوو - obverseپرو 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1919
برنز, 5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.30
پرو 1 سنتاوو - obverseپرو 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1937
برنز, 5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.81
پرو 1 سنتاوو - obverseپرو 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1941-1942
برنز, 2.4g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
پرو 1 سنتاوو - obverseپرو 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1941-1949
برنز, 2.4g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
پرو 1 سنتاوو - obverseپرو 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1950-1965
روی, 1.02g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
پرو 2 سنتاوو - obverseپرو 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1918-1949
برنز, 5.8g, ø 23.93mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
پرو 2 سنتاوو - obverseپرو 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1919
برنز, 5.8g, ø 23.93mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.07
پرو 2 سنتاوو - obverseپرو 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1950-1958
روی, 1.3g, ø 16.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
پرو 5 سنتاوو - obverseپرو 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1918-1941
مس - نیکل, 3g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
پرو 5 سنتاوو - obverseپرو 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1942-1944
برنج, 3.1g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.24
پرو 5 سنتاوو - obverseپرو 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1945-1965
برنج, 1.85g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
پرو 5 سنتاوو - obverseپرو 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1966-1975
برنج, 1.5g, ø 14.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1918-1941
مس - نیکل, 3.86g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1944
برنج, 4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.03
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1945-1965
برنج, 2.7g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1947-1951
برنج, 3.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1966-1975
برنج, 2.17g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1975
برنج, 1.48g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
پرو 20 سنتاوو - obverseپرو 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1918-1941
مس - نیکل, 7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
پرو 20 سنتاوو - obverseپرو 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1942-1944
برنج, 7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
پرو 20 سنتاوو - obverseپرو 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1942-1951
برنج, 7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
پرو 20 سنتاوو - obverseپرو 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1952-1965
برنج, 3.8g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
پرو 20 سنتاوو - obverseپرو 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1975
برنج, 1.8g, ø 16.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
پرو 25 سنتاوس - obverseپرو 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1966-1973
برنج, 3.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
پرو 25 سنتاوس - obverseپرو 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1974-1975
برنج, 3.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
پرو ½ سول - obverseپرو ½ سول - reverse½ سول 1922-1935
نقره 0.500, 12.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.76
پرو ½ سول - obverseپرو ½ سول - reverse½ سول 1935-1965
برنج, 7.3g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
پرو ½ سول - obverseپرو ½ سول - reverse½ سول 1966-1973
برنج, 4.16g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
پرو ½ سول - obverseپرو ½ سول - reverse½ سول 1973-1975
برنج, 4.16g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
پرو ½ سول - obverseپرو ½ سول - reverse½ سول 1975-1976
برنج, 2.1g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
پرو 1 سول - obverseپرو 1 سول - reverse1 سول 1923-1935
نقره 0.500, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.12
پرو 1 سول - obverseپرو 1 سول - reverse1 سول 1943-1965
برنج, 14g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
پرو 1 سول - obverseپرو 1 سول - reverse1 سول 1966-1975
برنج, 9.2g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
پرو 1 سول - obverseپرو 1 سول - reverse1 سول 1975-1976
برنج, 3.24g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
پرو 1 سول - obverseپرو 1 سول - reverse1 سول 1978-1981
برنج, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
پرو 5 سول - obverseپرو 5 سول - reverse5 سول 1969
مس - نیکل, 5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
پرو 5 سول - obverseپرو 5 سول - reverse5 سول 1972-1975
مس - نیکل, 7.8g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
پرو 5 سول - obverseپرو 5 سول - reverse5 سول 1975-1977
مس - نیکل, 4.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
پرو 5 سول - obverseپرو 5 سول - reverse5 سول 1978-1983
برنج, 4.3g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
پرو 10 سول - obverseپرو 10 سول - reverse10 سول 1969
مس - نیکل, 10g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
پرو 10 سول - obverseپرو 10 سول - reverse10 سول 1972-1975
مس - نیکل, 11.7g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.75
پرو 10 سول - obverseپرو 10 سول - reverse10 سول 1978-1983
برنج, 5.65g, ø 24.48mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
پرو 50 سول - obverseپرو 50 سول - reverse50 سول 1979-1983
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
پرو 50 سول - obverseپرو 50 سول - reverse50 سول 1985
برنج, 1.9g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
پرو 100 سول - obverseپرو 100 سول - reverse100 سول 1980-1982
مس - نیکل, 11.7g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.96
پرو 500 سول - obverseپرو 500 سول - reverse500 سول 1985
برنج, 5.2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
پرو 5 سنتاوو - obverseپرو 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1965
Lima Mint
برنج, 1.44g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.18
پرو 10 سنتاوو - obverseپرو 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1954
Ramón Castilla
برنج, 2.51g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.83

uCoin