×
کشور
×
ارزش
1936
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1936  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.00

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.22
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.71
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.92
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1926-1936
Oregon Trail Memorial
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 282
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1934-1938
State of Texas
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.17
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1935-1938
Daniel Boone /date above the word PIONEER/
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 224
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1935-1939
State of Arkansas
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 123
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1935-1936
Exposition
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 111
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Albany
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
San Francisco–Oakland Bay Bridge
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 196
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Bridgeport
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Cincinnati Musical Center
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Moses Cleaveland
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 124
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Columbia
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Delawere
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 240
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Elgin
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 274
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Gettysburg Battle
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 571
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Long Island
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 108
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Lynchburg
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Norfolk
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
Rhode Island
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 188
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
State of Arkansas, Joseph Taylor Robinson
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 260
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
State of Wisconsin
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 307
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1936
York County, Maine
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1919-1937
مس, 3.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1936-1939
مس, 3.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1919-1937
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1936-1939
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1936
نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 85.23
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1936
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 117
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1936
نیکل, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 58.79
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1936
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 87.92
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1936-1937
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 46.55
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1936
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 41.62
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1936
نقره 0.800, 20g, ø 35.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1325
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1936
طلا 0.900, 4.4g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1936
طلا 0.900, 8.79g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.53
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1935-1936
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.20
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1935-1936
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1935-1936
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش  1 گروشن - obverseاتریش  1 گروشن - reverse1 گروشن 1925-1938
برنز, 1.6g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
اتریش  2 گروشن - obverseاتریش  2 گروشن - reverse2 گروشن 1925-1938
برنز, 3.3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
اتریش  5 گروشن - obverseاتریش  5 گروشن - reverse5 گروشن 1931-1938
مس - نیکل, 3g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
اتریش  50 گروشن - obverseاتریش  50 گروشن - reverse50 گروشن 1935-1936
مس - نیکل, 5.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36

uCoin