×
کشور
×
ارزش
1992
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1992  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1983-2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1992-2018
Roosevelt Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992
Barcelona'92 Olympic
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.46
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992
Columbus Voyage
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.31
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992-2019
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.74
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.26
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1992
Barcelona'92 Olympic
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 30.26
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1992
White House
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 52.66
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1992
Columbus Voyage
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 49.11
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse5 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 3.393g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 148
ایالات متحده آمریکا 25 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 25 دلار - reverse25 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 16.966g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 730
ایالات متحده آمریکا 50 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 50 دلار - reverse50 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 33.93g, ø 32.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1424

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1957-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1990-1995
فولاد ضد زنگ, 2.7g, ø 16.55mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1990-1992
فولاد ضد زنگ, 3.3g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.73
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1982-2001
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1992
Genoa Stamp Exhibition
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1992
Lorenzo de' Medici
نقره 0.835, 15g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.88
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1992
Discovery of America
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.35
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1992
Gioachino Rossini
نقره 0.835, 15g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 20.95
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1992
XXV Summer Olympics
نقره 0.835, 15g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.81
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1992
Flora and Fauna
نقره 0.835, 15g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.38
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1992
Piero della Francesca
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.87

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - reverse10 روبل 1991-1992
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.25g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1980-1993
States of Austria
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.15
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1982-1993
Joseph Haydn
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.52
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1983-1993
Hochosterwitz Castle
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.93
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1984-1993
Grafenegg Palace
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.54
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1985-1993
Diocese of Linz
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.11
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1986-1993
Georgenberger Treaty
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1987-1993
Salzburg's Archbishop Thun
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.86
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1989-1993
Tyrol
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.24
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1990-1993
Martinsturm
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.82
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1991-1993
Franz Grillparzer
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.81

uCoin