×
کشور
×
ارزش
1994
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1994  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1983-2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1992-2018
Roosevelt Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
No ImageNo Image¼ دلار 1994
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992-2019
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.73
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1994
1994 FIFA World Cup
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.15
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.23
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1994
1994 FIFA World Cup
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.93
No ImageNo Image1 دلار 1994
Vietnam Veterans Memorial
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 48.34
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1994
National Prisoner of War Museum
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 44.56
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1994
Women In Military Service for America Memorial
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 35.68
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1994
United States Capitol
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 33.11
No ImageNo Image5 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 3.393g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 145
ایالات متحده آمریکا 25 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 25 دلار - reverse25 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 16.966g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 729
ایالات متحده آمریکا 50 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 50 دلار - reverse50 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 33.93g, ø 32.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1422

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1990-1995
فولاد ضد زنگ, 2.7g, ø 16.55mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.72
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1994
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1994
Luca Pacioli
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1994
St. Mark's Basilica
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.70
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1994
Wildlife Protection
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.72
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1994
Tintoretto
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 39.09
ایتالیا 10000 لیره - obverseایتالیا 10000 لیره - reverse10000 لیره 1994
FIFA World Cup 1994
نقره 0.835, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.87

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1994
Vienna Mint
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.21
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1994
Franz Joseph I of Austria
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.56
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1994
Erzherzog Johann
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.44
اتریش 500 شیلینگ - obverseاتریش 500 شیلینگ - reverse500 شیلینگ 1994
Pannonian Basin
نقره 0.925, 24g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 58.71
No ImageNo Image500 شیلینگ 1994
River Region
نقره 0.925, 24g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 66.05

اتریش >1979 - 1998|ECU

 دوره
No ImageNo Image10 ECUs 1994
Christmas
نقره 0.925, 24g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.80
اتریش 15 ECUs - obverseاتریش 15 ECUs - reverse15 ECUs 1994
Schönbrunn Palace in Vienna
نقره 0.925

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 30.41

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1992-1997
برنج, 1.4g, ø 16.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.43
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1992-1999
برنج, 2g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1992-1997
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1992-2003
مس - نیکل, 7.1g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

uCoin