×
کشور
×
ارزش
2012
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 2012  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 2010-2019
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2006-2019
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
El Yunque
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Chaco Culture
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Acadia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Hawaii Volcanoes
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Denali
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2012
Chester A. Arthur (1881–1885)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2012
Grover Cleveland (1885–1889)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.22
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2012
بنجامین هریسون (1893-1889)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2012
Grover Cleveland (1893–1897)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2012
Trade Routes in the 17th Century
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.96
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1992-2018
Roosevelt Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
El Yunque
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Chaco Culture
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.84
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Acadia
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.63
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Hawaii Volcanoes
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Denali
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.84
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1992-2019
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.70
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.31
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2012
US Marine
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 56.27
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2012
US National Anthem
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 74.45
ایالات متحده آمریکا 5 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 5 دلار - reverse5 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 3.393g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 147
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 2012
Alice Paul
طلا 0.999, 15.55g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 2012
Frances Cleveland
طلا 0.999, 15.55g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 2012
Caroline Harrison
طلا 0.999, 15.55g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا 10 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 10 دلار - reverse10 دلار 2012
Frances Cleveland
طلا 0.999, 15.55g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
ایالات متحده آمریکا 25 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 25 دلار - reverse25 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 16.966g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 725
ایالات متحده آمریکا 50 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 50 دلار - reverse50 دلار 1986-2019
American Gold Eagle
طلا 0.917, 33.93g, ø 32.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1414

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 1 euro cent - obverseایتالیا 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایتالیا 2 euro cent - obverseایتالیا 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
ایتالیا 5 euro cent - obverseایتالیا 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایتالیا 20 euro cent - obverseایتالیا 20 euro cent - reverse20 euro cent 2008-2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2008-2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
ایتالیا 1 یورو - obverseایتالیا 1 یورو - reverse1 یورو 2008-2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.33
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
Giovanni Pascoli
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.07
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2012
Italian monetary unification
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 48.50
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2012
Sistine Chapel
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 41.81
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2012
Court of Audit
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 59.66
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2012
Perugia, Umbria
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 83.63
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2012
Campobasso
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 71.36
No ImageNo Image10 یورو 2012
Francesco Guardi
نقره 0.925, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 71.36
ایتالیا 10 یورو - obverseایتالیا 10 یورو - reverse10 یورو 2012
Michelangelo
نقره 0.925, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 71.36
ایتالیا 10 یورو - obverseایتالیا 10 یورو - reverse10 یورو 2012
Ferrara
نقره 0.925, 22g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 71.36
No ImageNo Image20 یورو 2012
Middle Ages
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 

uCoin