+

اسراییل ½ لیره, 1963-1979

سکه > ½ لیره, 1963-1979 - اسراییل  - obverseسکه > ½ لیره, 1963-1979 - اسراییل  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 36
کشوراسراییل
عنوان½ لیره
سال1963-1979
دورهدولت اسراییل (1960 - 1980)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.8
قطر (mm)24.5
ضخامت (mm)1.8

نماد:

روISRAEL / ישראל
پشت1\2 לירה ישראלית

طراحان:

طرفنام
روGerd Rothschild
روZe'ev Lippman
پشتGabriel Shamir
پشتMaxim Shamir

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
197921.391.170--$ 0.40
1979-31.590-$ 4.46
1978-57.072-$ 2.00
197814.325.000--$ 1.05
19774.983.010--$ 0.31
1977-37.208-$ 4.53
1976-64.654-$ 1.81
19764.959.000--$ 0.31
197511.066.010--$ 0.71
1975-61.686-$ 2.42
19744.275.015--$ 0.71
1974-92.868-$ 1.55
19733.234.000--$ 0.56
1972421.000--$ 2.05
1972-68.513-$ 9.64
1971500.008--$ 1.85
1971-125.921-$ 1.35
19701.001.023--$ 0.36
1969450.000--$ 0.44
19681.183.000--$ 0.59
19671.941.579--$ 0.55
19662.139.000--$ 0.37
19651.551.167--$ 0.67
19643.761.890--$ 1.90
19635.607.000--$ 0.26

برچسب ها:

کلکسیون من

ט"לשת(1979)$ 0.40
ט"לשת(1979)SET$ 4.46
ח"לשת(1978)$ 1.05
ח"לשת(1978)SET$ 2.00
ז"לשת(1977)$ 0.31
ז"לשת(1977)SET$ 4.53
ו"לשת(1976)$ 0.31
ו"לשת(1976)SET$ 1.81
ה"לשת(1975)$ 0.71
ה"לשת(1975)SET$ 2.42
ד"לשת(1974)$ 0.71
ד"לשת(1974)SET$ 1.55
ג"לשת(1973)$ 0.56
ב"לשת(1972)$ 2.05
ב"לשת(1972)SET$ 9.64
א"לשת(1971)$ 1.85
א"לשת(1971)SET$ 1.35
ל"שת(1970)$ 0.36
ט"כשת(1969)$ 0.44
ח"כשת(1968)$ 0.59
ז"כשת(1967)$ 0.55
ו"כשת(1966)$ 0.37
ה"כשת(1965)$ 0.67
ד"כשת(1964)$ 1.90
ג"כשת(1963)$ 0.26
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin