+

ایتالیا 20 لیره, 1957-2001

سکه > 20 لیره, 1957-2001 - ایتالیا  - obverseسکه > 20 لیره, 1957-2001 - ایتالیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 97
کشورایتالیا
عنوان20 لیره
سال1957-2001
دورهجمهوری ایتالیا (1946 - 2001)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم - برنز
نوع لبهگونه
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)3.6
قطر (mm)21.25
ضخامت (mm)1.67

نماد:

روGIAMPAOLI / REPVBBLICA ITALIANA
پشتL 20 / R

طراحان:

طرفنامعلامت
روPietro GiampaoliGIAMPAOLI

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2001R-115.25010.000$ 3.95
2000R-61.4009.000$ 6.30
1999R500.00051.8008.500$ 2.16
1998R1.000.00055.2009.000$ 1.15
1997R1.000.00043.6008.440$ 1.03
1996R1.000.00045.0008.000$ 1.01
1995R1.000.00044.5887.960$ 0.81
1994R1.000.00044.5008.500$ 0.78
1993R1.000.00050.2008.500$ 0.76
1992R2.500.00052.0009.500$ 1.45
1991R13.000.00054.00011.000$ 0.62
1990R15.500.00052.3009.400$ 0.13
1989R16.000.00051.2009.260$ 0.26
1988R13.000.00051.0009.000$ 0.27
1987R2.700.00057.50010.000$ 0.22
1986R13.500.00073.20017.500$ 0.34
1985R10.000.00075.00020.000$ 0.32
1984R5.000.00077.000-$ 0.72
1983R15.000.00076.000-$ 0.29
1982R34.500.000120.000-$ 0.12
1981R81.500.000162.794-$ 0.22
1980R61.600.000252.272-$ 0.26
1979R32.000.000+-$ 0.24
1978R13.521.000+-$ 0.37
1977R10.000.000+-$ 0.20
1976R15.000.000+-$ 0.27
1975R25.000.000+-$ 0.19
1974R17.000.000+-$ 0.20
1973R20.000.000+-$ 0.17
1972R34.400.000+-$ 0.35
1971R12.375.000+-$ 0.16
1970R32.511.0001.140.000-$ 0.39
1969R16.735.000310.000-$ 0.39
1968R-100.000-$ 22.57
1959R4.005.000--$ 0.34
1958R80.550.000--$ 0.15
1957R60.075.000--$ 0.28

برچسب ها:

کلکسیون من

 2001SET$ 3.95
 2000SET$ 6.30
 1999$ 2.16
 1998$ 1.15
 1997$ 1.03
 1996$ 1.01
 1995$ 0.81
 1994$ 0.78
 1993$ 0.76
 1992$ 1.45
 1991$ 0.62
 1990$ 0.13
 1989$ 0.26
 1988$ 0.27
 1987$ 0.22
 1986$ 0.34
 1985$ 0.32
 1984$ 0.72
 1983$ 0.29
 1982$ 0.12
 1981$ 0.22
 1980$ 0.26
 1979$ 0.24
 1978$ 0.37
 1977$ 0.20
 1976$ 0.27
 1975$ 0.19
 1974$ 0.20
 1973$ 0.17
 1972$ 0.35
 1971$ 0.16
 1970$ 0.39
 1969$ 0.39
 1968SET$ 22.57
 1959$ 0.34
 1958$ 0.15
 1957$ 0.28
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin