+

روسیه 10 کوپک, 1867-1917

سکه > 10 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - obverseسکه > 10 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 20a
کشورروسیه
عنوان10 کوپک
سال1867-1917
دورهامپراطور نیکلاس دوم (1894 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
حکمراننیکلاس دوم / الکساندر سوم / الکساندر دوم
ترکیبنقره 0.500
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)1.8
قطر (mm)17.5
ضخامت (mm)1.1

نماد:

پشت10 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1917ВС17.580.000--$ 63.21
191670.001.000--$ 15.99
1916ВС121.500.000--$ 4.60
1915ВС82.500.000--$ 3.14
1914СПБ ВС51.250.000-+$ 2.95
1913СПБ ВС7.250.000--$ 2.89
1913СПБ ЭБ--+-
1912СПБ ЭБ20.000.000-+$ 2.82
1911СПБ ЭБ21.000.000-+$ 2.98
1910СПБ ЭБ20.000.000-+$ 2.28
1909СПБ ЭБ25.290.000-+$ 3.36
1908СПБ ЭБ8.210.000-+$ 2.82
1907СПБ ЭБ20.000.000-+$ 2.98
1906СПБ ЭБ17.500.000-+$ 3.00
1905СПБ АР25.000.000-+$ 2.78
1904СПБ АР20.000.000-+$ 2.64
1903СПБ АР28.500.000-+$ 2.20
1902СПБ АР17.000.000-+$ 2.33
1901СПБ АР+--$ 11.96
1901СПБ ФЗ15.000.000-+$ 3.53
1900СПБ ФЗ14.000.009--$ 3.23
1899СПБ АГ14.000.022--$ 3.88
1899СПБ ЭБ+--$ 3.32
1898СПБ АГ6.010.009--$ 6.76
1897СПБ АГ4.000.000--$ 9.28
1896СПБ АГ2.010.000--$ 14.20
1895СПБ АГ1.000.000--$ 30.18
1894СПБ АГ2.000.000--$ 5.86
1893СПБ АГ1.750.008--$ 5.25
1891СПБ АГ3.240.008--$ 5.77
1890СПБ АГ3.750.006--$ 5.70
1889СПБ АГ5.000.002--$ 5.00
1888СПБ АГ2.000.000--$ 6.22
1887СПБ АГ4.000.004--$ 7.30
1886СПБ АГ2.000.007--$ 5.23
1885СПБ АГ1.300.011--$ 3.97
1884СПБ АГ2.710.004--$ 7.39
1883СПБ АГ+---
1883СПБ ДС1.520.008---
1882СПБ НФ920.007--$ 5.46
1881СПБ НФ2.950.011--$ 3.94
1880СПБ НФ6.740.008--$ 1.45
1879СПБ НФ6.890.005--$ 7.49
1878СПБ НI+---
1878СПБ НФ6.920.006--$ 6.49
1877СПБ НI2.090.003--$ 8.14
1877СПБ НФ+---
1876СПБ НI4.900.005--$ 5.92
1875СПБ НI3.590.003--$ 5.41
1874СПБ НI2.520.003--$ 5.32
1873СПБ НI2.520.003--$ 3.66
1872СПБ НI2.130.003--$ 14.62
1871СПБ НI4.194.963--$ 4.14
1870СПБ НI3.310.005--$ 5.07
1869СПБ НI3.710.003--$ 3.73
1868СПБ НI4.740.003--$ 5.05
1867СПБ НI6.445.092--$ 8.10

برچسب ها:

کلکسیون من

 1917$ 63.21
 1916$ 15.99
 1916VS$ 4.60
 1915$ 3.14
 1914$ 2.95
 1913EBSET
 1913SPB VS$ 2.89
 1912$ 2.82
 1911$ 2.98
 1910$ 2.28
 1909$ 3.36
 1908$ 2.82
 1907$ 2.98
 1906$ 3.00
 1905$ 2.78
 1904$ 2.64
 1903$ 2.20
 1902$ 2.33
 1901AR$ 11.96
 1901FZ$ 3.53
 1900$ 3.23
 1899AG$ 3.88
 1899EB$ 3.32
 1898$ 6.76
 1897$ 9.28
 1896$ 14.20
 1895$ 30.18
 1894$ 5.86
 1893$ 5.25
 1891$ 5.77
 1890$ 5.70
 1889$ 5.00
 1888$ 6.22
 1887$ 7.30
 1886$ 5.23
 1885$ 3.97
 1884$ 7.39
 1883AG
 1883DS
 1882$ 5.46
 1881$ 3.94
 1880$ 1.45
 1879$ 7.49
 1878NF$ 6.49
 1878NI
 1877NF
 1877NI$ 8.14
 1876$ 5.92
 1875$ 5.41
 1874$ 5.32
 1873$ 3.66
 1872$ 14.62
 1871$ 4.14
 1870$ 5.07
 1869$ 3.73
 1868$ 5.05
 1867$ 8.10
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin