+

روسیه 3 کوپک, 1867-1917

سکه > 3 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - obverseسکه > 3 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 11
کشورروسیه
عنوان3 کوپک
سال1867-1917
دورهامپراطور نیکلاس دوم (1894 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
حکمراننیکلاس دوم / الکساندر سوم / الکساندر دوم
ترکیبمس
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)9.8
قطر (mm)28
ضخامت (mm)1.96

Legend:

روМѢДНАЯ РОССІЙСКАЯ МОНЕТА / ТРИ КОПѢЙКИ
پشت3 КОПѢЙКИ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1917+--$ 2.65
191625.667.000--$ 2.29
191519.833.000--$ 3.15
1914СПБ8.167.000-+$ 2.19
1913СПБ15.333.000-+$ 2.23
1912СПБ8.533.000-+$ 2.05
1911СПБ9.467.000-+$ 1.94
1910СПБ6.667.000-+$ 1.60
1909СПБ6.733.000-+$ 1.89
1908СПБ12.667.000-+$ 1.92
1907СПБ2.500.000-+$ 4.18
1906СПБ5.667.000-+$ 1.63
1905СПБ3.333.000-+$ 2.07
1904СПБ6.934.000-+$ 1.97
1903СПБ11.400.000-+$ 1.24
1902СПБ3.333.000-+$ 1.97
1901СПБ10.000.000-+$ 1.18
1900СПБ16.666.667--$ 1.60
1899СПБ11.666.667--$ 1.09
1898СПБ6.783.952--$ 2.30
1897СПБ5.864.320--$ 1.46
1896СПБ13.274.688--$ 2.44
1895СПБ5.416.673--$ 1.24
1894СПБ4.803.333--$ 1.83
1893СПБ6.365.000--$ 1.69
1892СПБ648.333--$ 2.81
1891СПБ1.983.333--$ 5.02
1884СПБ2.975.000--$ 3.49
1883СПБ10.271.667--$ 1.48
1882СПБ4.280.000--$ 1.54
1881СПБ6.133.333--$ 1.60
1880СПБ6.773.333--$ 1.67
1879СПБ7.391.667--$ 2.22
1878СПБ6.355.000--$ 1.30
1877СПБ5.901.667--$ 2.21
1876ЕМ890.000--$ 8.24
1876СПБ4.863.333--$ 1.62
1875ЕМ3.595.000--$ 2.24
1874ЕМ4.419.167--$ 1.25
1873ЕМ4.704.167--$ 3.08
1872ЕМ3.017.500--$ 3.91
1871ЕМ1.585.000--$ 2.66
1870ЕМ5.017.500--$ 3.65
1870СПБ79.500--$ 7.39
1869ЕМ5.525.800--$ 2.57
1869СПБ723.000--$ 7.05
1868ЕМ6.085.833--$ 3.10
1868СПБ909.500--$ 14.45
1867ЕМ160.000--$ 29.33
1867СПБ+--$ 9.96

برچسب ها:

کلکسیون من

 1917$ 2.65
 1916$ 2.29
 1915$ 3.15
 1914$ 2.19
 1913$ 2.23
 1912$ 2.05
 1911$ 1.94
 1910$ 1.60
 1909$ 1.89
 1908$ 1.92
 1907$ 4.18
 1906$ 1.63
 1905$ 2.07
 1904$ 1.97
 1903$ 1.24
 1902$ 1.97
 1901$ 1.18
 1900$ 1.60
 1899$ 1.09
 1898$ 2.30
 1897$ 1.46
 1896$ 2.44
 1895$ 1.24
 1894$ 1.83
 1893$ 1.69
 1892$ 2.81
 1891$ 5.02
 1884$ 3.49
 1883$ 1.48
 1882$ 1.54
 1881$ 1.60
 1880$ 1.67
 1879$ 2.22
 1878$ 1.30
 1877$ 2.21
 1876EM$ 8.24
 1876SPB$ 1.62
 1875$ 2.24
 1874$ 1.25
 1873$ 3.08
 1872$ 3.91
 1871$ 2.66
 1870EM$ 3.65
 1870SPB$ 7.39
 1869EM$ 2.57
 1869SPB$ 7.05
 1868EM$ 3.10
 1868SPB$ 14.45
 1867EM$ 29.33
 1867SPB$ 9.96
uCoin