+

روسیه 3 کوپک, 1867-1917

سکه > 3 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - obverseسکه > 3 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 11
کشورروسیه
عنوان3 کوپک
سال1867-1917
دورهامپراطور نیکلاس دوم (1894 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
حکمراننیکلاس دوم / الکساندر سوم / الکساندر دوم
ترکیبمس
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)9.8
قطر (mm)28
ضخامت (mm)1.96

Legend:

روМѢДНАЯ РОССІЙСКАЯ МОНЕТА / ТРИ КОПѢЙКИ
پشت3 КОПѢЙКИ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1917+--$ 2.61
191625.667.000--$ 2.26
191519.833.000--$ 3.04
1914СПБ8.167.000-+$ 2.15
1913СПБ15.333.000-+$ 2.19
1912СПБ8.533.000-+$ 2.01
1911СПБ9.467.000-+$ 1.92
1910СПБ6.667.000-+$ 1.58
1909СПБ6.733.000-+$ 1.85
1908СПБ12.667.000-+$ 1.90
1907СПБ2.500.000-+$ 7.59
1906СПБ5.667.000-+$ 1.60
1905СПБ3.333.000-+$ 2.03
1904СПБ6.934.000-+$ 1.94
1903СПБ11.400.000-+$ 1.23
1902СПБ3.333.000-+$ 1.96
1901СПБ10.000.000-+$ 1.16
1900СПБ16.666.667--$ 1.58
1899СПБ11.666.667--$ 1.07
1898СПБ6.783.952--$ 2.25
1897СПБ5.864.320--$ 1.45
1896СПБ13.274.688--$ 2.38
1895СПБ5.416.673--$ 1.22
1894СПБ4.803.333--$ 1.79
1893СПБ6.365.000--$ 1.67
1892СПБ648.333--$ 1.64
1891СПБ1.983.333--$ 4.97
1884СПБ2.975.000--$ 3.51
1883СПБ10.271.667--$ 1.46
1882СПБ4.280.000--$ 1.52
1881СПБ6.133.333--$ 1.55
1880СПБ6.773.333--$ 1.64
1879СПБ7.391.667--$ 2.16
1878СПБ6.355.000--$ 1.29
1877СПБ5.901.667--$ 2.17
1876ЕМ890.000--$ 9.44
1876СПБ4.863.333--$ 1.60
1875ЕМ3.595.000--$ 2.42
1874ЕМ4.419.167--$ 1.25
1873ЕМ4.704.167--$ 3.18
1872ЕМ3.017.500--$ 3.83
1871ЕМ1.585.000--$ 3.32
1870ЕМ5.017.500--$ 3.59
1870СПБ79.500--$ 7.27
1869ЕМ5.525.800--$ 2.54
1869СПБ723.000--$ 5.83
1868ЕМ6.085.833--$ 2.41
1868СПБ909.500--$ 14.21
1867ЕМ160.000--$ 28.85
1867СПБ+--$ 9.79

برچسب ها:

کلکسیون من

 1917$ 2.61
 1916$ 2.26
 1915$ 3.04
 1914$ 2.15
 1913$ 2.19
 1912$ 2.01
 1911$ 1.92
 1910$ 1.58
 1909$ 1.85
 1908$ 1.90
 1907$ 7.59
 1906$ 1.60
 1905$ 2.03
 1904$ 1.94
 1903$ 1.23
 1902$ 1.96
 1901$ 1.16
 1900$ 1.58
 1899$ 1.07
 1898$ 2.25
 1897$ 1.45
 1896$ 2.38
 1895$ 1.22
 1894$ 1.79
 1893$ 1.67
 1892$ 1.64
 1891$ 4.97
 1884$ 3.51
 1883$ 1.46
 1882$ 1.52
 1881$ 1.55
 1880$ 1.64
 1879$ 2.16
 1878$ 1.29
 1877$ 2.17
 1876EM$ 9.44
 1876SPB$ 1.60
 1875$ 2.42
 1874$ 1.25
 1873$ 3.18
 1872$ 3.83
 1871$ 3.32
 1870EM$ 3.59
 1870SPB$ 7.27
 1869EM$ 2.54
 1869SPB$ 5.83
 1868EM$ 2.41
 1868SPB$ 14.21
 1867EM$ 28.85
 1867SPB$ 9.79
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin