+

روسیه 5 کوپک, 1867-1915

سکه > 5 کوپک, 1867-1915 - روسیه  - obverseسکه > 5 کوپک, 1867-1915 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 19a
کشورروسیه
عنوان5 کوپک
سال1867-1915
دورهامپراطور نیکلاس دوم (1894 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
حکمراننیکلاس دوم / الکساندر سوم / الکساندر دوم
ترکیبنقره 0.500
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)0.9
قطر (mm)15
ضخامت (mm)0.57

Legend:

پشت5 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1915ВС3.000.000--$ 21.65
1914CПБ ВС4.200.000-+$ 21.58
1913CПБ ВС1.300.000-+$ 13.46
1913CПБ ЭБ--+-
1912CПБ ЭБ3.000.000-+$ 12.70
1911CПБ ЭБ2.700.000-+$ 9.91
1910CПБ ЭБ2.500.000-+$ 13.49
1909CПБ ЭБ3.100.000-+$ 14.88
1908CПБ ЭБ400.000-+$ 12.75
1906CПБ ЭБ4.000.000-+$ 17.39
1905CПБ АР10.000.000-+$ 6.86
1904CПБ АР9-+$ 11.38
1903CПБ АР9.000.000-+$ 8.52
1902CПБ АР6.000.000-+$ 8.83
1901СПБ АР+--$ 51.17
1901СПБ ФЗ5.790.000-+$ 7.15
1900СПБ ФЗ4.003.009--$ 9.18
1899СПБ АГ4.605.022--$ 7.75
1899СПБ ЭБ+--$ 41.83
1898СПБ АГ3.980.009--$ 6.63
1897СПБ АГ4.020.009--$ 9.47
1893СПБ АГ2.000.000--$ 10.06
1892СПБ АГ8.000.006--$ 7.56
1891СПБ АГ2.000.008--$ 12.14
1890СПБ АГ8.000.006--$ 8.59
1889СПБ АГ3.500.002--$ 7.90
1888СПБ АГ4.000.047--$ 9.88
1887СПБ АГ3.000.004--$ 7.93
1886СПБ АГ2.000.007--$ 9.29
1885СПБ АГ1.700.011--$ 9.21
1884СПБ АГ1.800.026--$ 7.74
1883СПБ АГ+---
1883СПБ ДС960.008--$ 30.55
1882СПБ НФ1.860.207--$ 9.51
1881СПБ НФ200.011--$ 68.28
1880СПБ НФ240.008+-$ 44.70
1879СПБ НФ140.005--$ 30.01
1878СПБ НI+---
1878СПБ НФ220.006+-$ 62.32
1877СПБ НI200.003+-$ 96.13
1877СПБ НФ+---
1876СПБ НI240.005+-$ 75.39
1875СПБ НI200.003+-$ 25.58
1874СПБ НI200.003+-$ 51.77
1873СПБ НI160.004+--
1872СПБ НI180.003+-$ 8.33
1871СПБ НI200.003+-$ 78.55
1870СПБ НI220.005+-$ 15.40
1869СПБ НI170.003+--
1868СПБ НI240.003+-$ 7.96
1867СПБ НI180.025+--

برچسب ها:

کلکسیون من

 1915$ 21.65
 1914$ 21.58
 1913EBSET
 1913VS$ 13.46
 1912$ 12.70
 1911$ 9.91
 1910$ 13.49
 1909$ 14.88
 1908$ 12.75
 1906$ 17.39
 1905$ 6.86
 1904$ 11.38
 1903$ 8.52
 1902$ 8.83
 1901AR$ 51.17
 1901FZ$ 7.15
 1900$ 9.18
 1899AG$ 7.75
 1899EB$ 41.83
 1898$ 6.63
 1897$ 9.47
 1893$ 10.06
 1892$ 7.56
 1891$ 12.14
 1890$ 8.59
 1889$ 7.90
 1888$ 9.88
 1887$ 7.93
 1886$ 9.29
 1885$ 9.21
 1884$ 7.74
 1883AG
 1883DS$ 30.55
 1882$ 9.51
 1881$ 68.28
 1880$ 44.70
 1879$ 30.01
 1878NF$ 62.32
 1878NI
 1877NF
 1877NI$ 96.13
 1876$ 75.39
 1875$ 25.58
 1874$ 51.77
 1873
 1872$ 8.33
 1871$ 78.55
 1870$ 15.40
 1869
 1868$ 7.96
 1867
uCoin