+

روسیه 5 کوپک, 1867-1915

سکه > 5 کوپک, 1867-1915 - روسیه  - obverseسکه > 5 کوپک, 1867-1915 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 19a
کشورروسیه
عنوان5 کوپک
سال1867-1915
دورهامپراطور نیکلاس دوم (1894 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
حکمراننیکلاس دوم / الکساندر سوم / الکساندر دوم
ترکیبنقره 0.500
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)0.9
قطر (mm)15
ضخامت (mm)0.57

Legend:

پشت5 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1915ВС3.000.000--$ 20.46
1914CПБ ВС4.200.000-+$ 20.52
1913CПБ ВС1.300.000-+$ 13.42
1913CПБ ЭБ--+-
1912CПБ ЭБ3.000.000-+$ 11.41
1911CПБ ЭБ2.700.000-+$ 9.75
1910CПБ ЭБ2.500.000-+$ 13.12
1909CПБ ЭБ3.100.000-+$ 14.91
1908CПБ ЭБ400.000-+$ 12.90
1906CПБ ЭБ4.000.000-+$ 17.09
1905CПБ АР10.000.000-+$ 6.58
1904CПБ АР9-+$ 11.18
1903CПБ АР9.000.000-+$ 7.69
1902CПБ АР6.000.000-+$ 8.71
1901СПБ АР+--$ 50.29
1901СПБ ФЗ5.790.000-+$ 7.06
1900СПБ ФЗ4.003.009--$ 8.88
1899СПБ АГ4.605.022--$ 7.59
1899СПБ ЭБ+--$ 41.11
1898СПБ АГ3.980.009--$ 6.52
1897СПБ АГ4.020.009--$ 9.64
1893СПБ АГ2.000.000--$ 9.85
1892СПБ АГ8.000.006--$ 7.39
1891СПБ АГ2.000.008--$ 12.24
1890СПБ АГ8.000.006--$ 7.21
1889СПБ АГ3.500.002--$ 7.56
1888СПБ АГ4.000.047--$ 8.96
1887СПБ АГ3.000.004--$ 7.54
1886СПБ АГ2.000.007--$ 8.85
1885СПБ АГ1.700.011--$ 9.05
1884СПБ АГ1.800.026--$ 7.60
1883СПБ АГ+---
1883СПБ ДС960.008--$ 30.02
1882СПБ НФ1.860.207--$ 8.63
1881СПБ НФ200.011--$ 67.11
1880СПБ НФ240.008+-$ 43.93
1879СПБ НФ140.005--$ 29.55
1878СПБ НI+---
1878СПБ НФ220.006+-$ 61.24
1877СПБ НI200.003+-$ 94.47
1877СПБ НФ+---
1876СПБ НI240.005+-$ 74.10
1875СПБ НI200.003+-$ 25.14
1874СПБ НI200.003+-$ 50.88
1873СПБ НI160.004+--
1872СПБ НI180.003+-$ 8.19
1871СПБ НI200.003+-$ 77.19
1870СПБ НI220.005+-$ 15.13
1869СПБ НI170.003+--
1868СПБ НI240.003+-$ 7.83
1867СПБ НI180.025+--

برچسب ها:

کلکسیون من

 1915$ 20.46
 1914$ 20.52
 1913EBSET
 1913VS$ 13.42
 1912$ 11.41
 1911$ 9.75
 1910$ 13.12
 1909$ 14.91
 1908$ 12.90
 1906$ 17.09
 1905$ 6.58
 1904$ 11.18
 1903$ 7.69
 1902$ 8.71
 1901AR$ 50.29
 1901FZ$ 7.06
 1900$ 8.88
 1899AG$ 7.59
 1899EB$ 41.11
 1898$ 6.52
 1897$ 9.64
 1893$ 9.85
 1892$ 7.39
 1891$ 12.24
 1890$ 7.21
 1889$ 7.56
 1888$ 8.96
 1887$ 7.54
 1886$ 8.85
 1885$ 9.05
 1884$ 7.60
 1883AG
 1883DS$ 30.02
 1882$ 8.63
 1881$ 67.11
 1880$ 43.93
 1879$ 29.55
 1878NF$ 61.24
 1878NI
 1877NF
 1877NI$ 94.47
 1876$ 74.10
 1875$ 25.14
 1874$ 50.88
 1873
 1872$ 8.19
 1871$ 77.19
 1870$ 15.13
 1869
 1868$ 7.83
 1867
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin