+

روسیه 5 کوپک, 1867-1915

سکه > 5 کوپک, 1867-1915 - روسیه  - obverseسکه > 5 کوپک, 1867-1915 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 19a
کشورروسیه
عنوان5 کوپک
سال1867-1915
دورهامپراطور نیکلاس دوم (1894 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
حکمراننیکلاس دوم / الکساندر سوم / الکساندر دوم
ترکیبنقره 0.500
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)0.9
قطر (mm)15
ضخامت (mm)0.57

Legend:

پشت5 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1915ВС3.000.000--$ 20.91
1914CПБ ВС4.200.000-+$ 20.34
1913CПБ ВС1.300.000-+$ 13.43
1913CПБ ЭБ--+-
1912CПБ ЭБ3.000.000-+$ 12.51
1911CПБ ЭБ2.700.000-+$ 9.93
1910CПБ ЭБ2.500.000-+$ 12.84
1909CПБ ЭБ3.100.000-+$ 14.55
1908CПБ ЭБ400.000-+$ 12.65
1906CПБ ЭБ4.000.000-+$ 17.44
1905CПБ АР10.000.000-+$ 6.62
1904CПБ АР9-+$ 11.41
1903CПБ АР9.000.000-+$ 7.88
1902CПБ АР6.000.000-+$ 8.88
1901СПБ АР+--$ 51.33
1901СПБ ФЗ5.790.000-+$ 7.16
1900СПБ ФЗ4.003.009--$ 9.04
1899СПБ АГ4.605.022--$ 7.76
1899СПБ ЭБ+--$ 28.67
1898СПБ АГ3.980.009--$ 6.57
1897СПБ АГ4.020.009--$ 9.53
1893СПБ АГ2.000.000--$ 10.09
1892СПБ АГ8.000.006--$ 7.48
1891СПБ АГ2.000.008--$ 11.91
1890СПБ АГ8.000.006--$ 7.04
1889СПБ АГ3.500.002--$ 7.94
1888СПБ АГ4.000.047--$ 9.91
1887СПБ АГ3.000.004--$ 7.95
1886СПБ АГ2.000.007--$ 9.32
1885СПБ АГ1.700.011--$ 7.28
1884СПБ АГ1.800.026--$ 7.76
1883СПБ АГ+---
1883СПБ ДС960.008--$ 30.64
1882СПБ НФ1.860.207--$ 9.47
1881СПБ НФ200.011--$ 68.49
1880СПБ НФ240.008+-$ 44.83
1879СПБ НФ140.005--$ 30.10
1878СПБ НI+---
1878СПБ НФ220.006+-$ 62.50
1877СПБ НI200.003+-$ 96.42
1877СПБ НФ+---
1876СПБ НI240.005+-$ 75.62
1875СПБ НI200.003+-$ 25.65
1874СПБ НI200.003+-$ 51.93
1873СПБ НI160.004+--
1872СПБ НI180.003+-$ 8.36
1871СПБ НI200.003+-$ 78.78
1870СПБ НI220.005+-$ 15.44
1869СПБ НI170.003+--
1868СПБ НI240.003+-$ 7.99
1867СПБ НI180.025+--

برچسب ها:

کلکسیون من

 1915$ 20.91
 1914$ 20.34
 1913EBSET
 1913VS$ 13.43
 1912$ 12.51
 1911$ 9.93
 1910$ 12.84
 1909$ 14.55
 1908$ 12.65
 1906$ 17.44
 1905$ 6.62
 1904$ 11.41
 1903$ 7.88
 1902$ 8.88
 1901AR$ 51.33
 1901FZ$ 7.16
 1900$ 9.04
 1899AG$ 7.76
 1899EB$ 28.67
 1898$ 6.57
 1897$ 9.53
 1893$ 10.09
 1892$ 7.48
 1891$ 11.91
 1890$ 7.04
 1889$ 7.94
 1888$ 9.91
 1887$ 7.95
 1886$ 9.32
 1885$ 7.28
 1884$ 7.76
 1883AG
 1883DS$ 30.64
 1882$ 9.47
 1881$ 68.49
 1880$ 44.83
 1879$ 30.10
 1878NF$ 62.50
 1878NI
 1877NF
 1877NI$ 96.42
 1876$ 75.62
 1875$ 25.65
 1874$ 51.93
 1873
 1872$ 8.36
 1871$ 78.78
 1870$ 15.44
 1869
 1868$ 7.99
 1867
uCoin