+

افغانستان > افغانی دوم (2003 - 2014)

سال
سال1Af2Af5Afسال
1Af2Af5Af١٣٨۴١٣٨۴
1Af2Af5Af۱۳۸۳۱۳۸۳
سیستم پولی: 1 افغانی = 100 پول
1Af - 1 افغانی
2Af - 2 افغانی
5Af - 5 افغانی
uCoin