+

آلبانی > جمهوری آلبانی (1992 - 2016)

سال1L5L10L20L50L100Lسال
 -  -  - 20L -  - 2016
 - 5L -  -  -  - 2014
1L - 10L -  -  - 2013
 -  -  - 20L -  - 2012
 - 5L -  -  -  - 2011
 -  - 10L -  -  - 2009
1L -  -  -  -  - 2008
 -  -  -  - 50L - 2004
 - 5L10L20L50L100L2000
1L - 10L20L50L - 1996
 - 5L -  -  -  - 1995
سیستم پولی: 1 لک = 100 کیندارکا
1L - 1 لک
5L - 5 لکه
10L - 10 لکه
20L - 20 لکه
50L - 50 لکه
100L - 100 لکه
uCoin