+

آلبانی > جمهوری خلق (1945 - 1991)

سال5q10q20q50q½L1L2L5Lسال
 -  -  -  -  -  - 2L - 1989
5q10q20q50q - 1L/Al
1L/AlBr
 -  - 1988
5q10q20q50q - 1L -  - 1964
 -  -  -  - ½L1L2L5L1957
 -  -  -  - ½L1L2L5L1947
سیستم پولی: 1 لک = 100 کیندارکا
5q - 5 کیندارکا
10q - 10 کیندارکا
20q - 20 کیندارکا
50q - 50 کیندارکا
½L - ½ لِک
1L - 1 لک
2L - 2 لکه
5L - 5 لکه
uCoin