+

آلبانی > تحت اشغال ایتالیا (1939 - 1943)

سال0.05L0.1L0.2L0.5L1L2L5L10Lسال
0.05L0.1L0.2L0.5L -  -  -  - 1941
0.05L0.1L0.2L0.5L -  -  -  - 1940
 -  - 0.2L/⊂
0.2L/⊄
0.5L/⊂
0.5L/⊄
1L/⊂
1L/⊄
2L/⊂
2L/⊄
5L10L1939
سیستم پولی: 1 لک = 100 کیندارکا
0.05L - 0.05 لک
0.1L - 0.1 لک
0.2L - 0.2 لک
0.5L - 0.5 لک
1L - 1 لک
2L - 2 لکه
5L - 5 لکه
10L - 10 لکه
uCoin