+

آندورا > شاهزاده نشین آندورا (1977 - 2014)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c2c5c10c25c50c1D2D5Dسال
1c2c5c10c25c50c1D -  - 2013
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2008
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2007
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2006
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2005
 -  -  -  -  -  - 1D2D5D1988
 -  -  -  - 25c - 1D2D5D1986
 -  -  -  -  -  - 1D - 5D1984
 -  -  -  -  -  - 1D -  - 1983
سیستم پولی: 1 دینر - 100 سنتیم
1c - 1 cèntim
2c - 2 cèntims
5c - 5 cèntims
10c - 10 cèntims
25c - 25 سنتیم
50c - 50 cèntims
1D - 1 دینر
2D - 2 دینر
5D - 5 دینر
uCoin