+

آنگویلا > قلمروهای ماورای دریای بریتانیا (1968 - 1970)

مجموعه ضرابخانه
×
سال
سال$1$2$4$5$10سال
$1$2$4$5$101970
$1$2$4$5$101969
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
 - ½ دلار
$1 - 1 دلار
$2 - 2 دلار
$4 - 4 دلار
$5 - 5 دلار
$10 - 10 دلار
uCoin