+

آنتیگوا و باربودا > دلار (1965 - 2018)

سال
سالارزشموضوعKrause
1985Royal Visit of Queen Elizabeth IIKM# 5
1970FAOKM# 1
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
$4 - 4 دلار
$10 - 10 دلار
uCoin