+

آرژانتین > آسترال آرژانتین (1985 - 1991)

سال½c1c5c10c50c1A5A10A100A500A1000Aسال
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1991
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1990
 -  -  -  -  - 1A5A10A -  -  - 1989
 -  - 5c10c50c -  -  -  -  -  - 1988
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1987
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1986
½c1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1985
سیستم پولی: 1 اوسترال = 100 سنتاوس
½c - ½ سنتاوو
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
1A - 1 اوسترال
5A - 5 آوسترال
10A - 10 آوسترال
100A - 100 آوسترال
500A - 500 آوسترال
1000A - 1000 آوسترال
uCoin