+

آرژانتین > آرژانتین پزو آرژانتین (1983 - 1985)

سال1c5c10c50c1$a5$a10$aسال
 -  -  -  -  - 5$a10$a1985
 -  -  -  - 1$a5$a10$a1984
1c5c10c50c -  -  - 1983
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
1$a - 1 پزو
5$a - 5 پزو
10$a - 10 پزو
uCoin