+

آرژانتین > پزو لی آرژانتین (1970 - 1983)

سال1c5c10c20c50c$1$5$10$50$100سال
 -  -  -  -  -  -  -  - $50$1001981
 -  -  -  -  -  -  -  - $50/AlBr
$50/St
$100/AlBr
$100/St
1980
 -  -  -  -  -  -  -  - $50$1001979
 -  -  -  -  -  -  - $10 -  - 1978
 -  -  -  -  -  - $5$10 -  - 1977
 -  - 10c20c50c$1$5$10 -  - 1976
1c5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1975
1c5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1974
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1973
1c5c - 20c50c -  -  -  -  - 1972
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1971
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1970
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
$1 - 1 پزو
$5 - 5 پزو
$10 - 10 پزو
$50 - 50 پزو
$100 - 100 پزو
uCoin