+

آروبا > شاه ویلم-الکساندر (2014 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال10с25с50с2½ƒسال
10с25с50с -  - 2018
10с25с50с2½ƒ2016
10с25с50с2½ƒ2015
10с25с50с2½ƒ2014
سیستم پولی: 1 فلورین = 100 سنت
 - 5 سنت
10с - 10 سنت
25с - 25 سنت
50с - 50 سنت
 - 1 فلورین
2½ƒ - ½2 فلورین
 - 5 فلورین
uCoin