+

استرالیا > شاه جرج ششم (1937 - 1952)

واریته
64
سال½d1d3d6d1s2s5sسال
½d1d3d6d1s2s - 1952
½d1d3d6d - 2s - 1951
½d1d3d6d1s -  - 1950
½d1d3d -  -  -  - 1949
½d1d3d6d1s -  - 1948
½d1d3d -  - 2s - 1947
½d1d - 6d1s2s - 1946
½d1d - 6d - 2s - 1945
½d1d3d6d1s2s - 1944
½d1d3d6d1s2s - 1943
½d1d3d6d1s2s - 1942
½d1d3d6d1s2s - 1941
½d1d3d6d1s2s - 1940
½d/CoA
½d/K
1d3d6d1s2s - 1939
½d1d3d6d1s2s5s1938
 -  -  -  -  -  - 5s1937
سیستم پولی: 1 پوند = 4 کرون = 10 فلورین = 20 شیلینگ = 240 پنس = 960 فارتینگ
½d - ½ پنی
1d - 1 پنی
3d - 3 پنس
6d - 6 پنس
1s - 1 شیلینگ
2s - شیلینگ (فلورین) 2
5s - 1 کرون
uCoin