+

اتریش > جمهوری اول (شیلینگ) (1925 - 1938)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1g2g5g10g50gS1S5S25سال
1g2g5g -  -  -  -  -  - 1938
1g2g5g -  -  -  -  -  - 1937
1g2g5g - 50g -  - S5 - 1936
1g2g -  - 50g - S1S5 - 1935
1g2g5g - 50g - S1S5 - 1934
1g -  -  -  -  -  -  -  - 1933
1g - 5g -  -  - S1 -  - 1932
1g - 5g -  -  -  -  - S251931
1g2g -  -  -  -  -  - S251930
1g2g - 10g -  -  -  - S251929
1g2g - 10g -  -  -  - S251928
1g2g -  -  -  -  -  - S251927
1g2g -  -  - S1 - S251926
1g2g - 10g - S1 -  - 1925
 -  -  -  -  -  - S1 -  - 1924
سیستم پولی: 1 شیلینگ = 100 گروشن
1g - 1 گروشن
2g - 2 گروشن
5g - 5 گروشن
10g - 10 گروشن
50g - 50 گروشن
 - ½ شیلینگ
S1 - 1 شیلینگ
S5 - 5 شیلینگ
S25 - 25 شیلینگ
uCoin