+

اتریش > اتحادیه اروپا (یورو) (2002 - 2019)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c2c5c10c20c50c€1€2سال
1c2c5c10c20c50c€1€22019
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1 - 2016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
1c2c5c10c20c50c€1€22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1 - 2009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
1c2c5c10c20c50c€1 - 2007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c10c20c50c€1 - 2005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
1c2c5c10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
سیستم پولی: 1 یورو = 100 سنت
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 یورو
€2 - 2 یورو
uCoin