+

اتریش > گولدن اتریش - مجارستان (1857 - 1892)

واریته
179
مجموعه ضرابخانه
×
سال5/10k1k4k5k¼Fl10k20k1Fl1VT2Fl2VT4Fl1D8Fl4Dسال
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1892
5/10k1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1891
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1890
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1889
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1888
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1887
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1886
5/10k1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1885
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1884
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1883
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1882
5/10k1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1881
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1880
 - 1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1879
 - 1k -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1878
5/10k -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl - 4Fl1D8Fl4D1877
 -  -  -  -  -  -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1876
 -  -  -  - ¼Fl -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1875
 -  -  -  - ¼Fl -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1874
 - 1k -  - ¼Fl -  - 1Fl - 2Fl -  - 1D8Fl4D1873
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl/new
2Fl/old
 - 4Fl1D8Fl4D1872
 -  -  -  - ¼Fl10k - 1Fl - 2Fl - 4Fl - 8Fl - 1871
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl - 4Fl - 8Fl - 1870
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl -  -  -  -  - 1869
 -  -  -  - ¼Fl10k20k1Fl - 2Fl -  -  -  -  - 1868
 -  -  - 5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl2VT -  -  -  - 1867
5/10k -  -  - ¼Fl -  - 1Fl1VT2Fl2VT -  -  -  - 1866
5/10k -  -  - ¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1865
5/10k - 4k5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1864
5/10k1k - 5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1863
 - 1k4k - ¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1862
5/10k1k4k - ¼Fl10k - 1Fl1VT -  -  -  -  -  - 1861
5/10k1k4k5k¼Fl10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1860
5/10k1k - 5k¼Fl/new
¼Fl/old
10k - 1Fl1VT2Fl -  -  -  -  - 1859
5/10k1k - 5k¼Fl10k - 1Fl1VT -  -  -  -  -  - 1858
 -  -  -  - ¼Fl -  - 1Fl1VT -  -  -  -  -  - 1857
سیستم پولی: 1 فلورین = 100 کرویزر
5/10k - 5/10 کرویزر
1k - 1 کرویزر
4k - 4 کرویزر
5k - 5 کرویزر
10k - 10 کرویزر
20k - 20 کرویزر
¼Fl - ¼ فلورین
1Fl - 1 فلورین
2Fl - 2 فلورین
4Fl - 4 فلورین
8Fl - 8 فلورین
1VT - 1 ورینشتالر
2VT - 2 ورینشتالر
1D - 1 دوکات
4D - 4 دوکات
uCoin