+

اتریش > جمهوری دوم (1946 - 2001)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1g2g5g10g20g50gS1S2S5S10سال
 -  -  - 10g - 50gS1 - S5S102001
 -  -  - 10g - 50gS1 - S5S102000
 -  -  - 10g - 50gS1 - S5S101999
 -  -  - 10g - 50gS1 - S5S101998
 -  -  - 10g - 50gS1 - S5S101997
 -  -  - 10g - 50gS1 - S5S101996
 -  -  - 10g - 50gS1 - S5S101995
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101994
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101993
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101992
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101991
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101990
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101989
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101988
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101987
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101986
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101985
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101984
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101983
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101982
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101981
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101980
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101979
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101978
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101977
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101976
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101975
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101974
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101973
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101972
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101971
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101970
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101969
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5/Ag
S5/CuNi
S101968
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101967
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101966
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101965
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5S101964
 -  - 5g10g - 50gS1 - S5 - 1963
 - 2g5g10g - 50gS1 - S5 - 1962
 -  - 5g10g - 50gS1 - S5 - 1961
 -  -  -  -  - 50gS1 - S5 - 1960
 -  -  - 10g - 50gS1 -  - S101959
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S101958
 - 2g5g10g -  - S1 - S5S101957
 -  - 5g10g - 50g -  -  -  - 1955
 - 2g -  - 20g -  -  -  -  - 1954
 -  - 5g10g -  -  -  -  -  - 1953
 - 2g - 10g - 50gS1S2S5 - 1952
 - 2g5g10g20g -  -  -  -  - 1951
 - 2g5g - 20g -  -  -  -  - 1950
 -  -  - 10g -  -  -  -  -  - 1949
 -  - 5g10g -  -  -  -  -  - 1948
1g -  - 10g - 50gS1S2 -  - 1947
 -  -  -  -  - 50gS1S2 -  - 1946
سیستم پولی: 1 شیلینگ = 100 گروشن
1g - 1 گروشن
2g - 2 گروشن
5g - 5 گروشن
10g - 10 گروشن
20g - 20 گروشن
50g - 50 گروشن
S1 - 1 شیلینگ
S2 - 2 شیلینگ
S5 - 5 شیلینگ
S10 - 10 شیلینگ
uCoin