+

آذربایجان > جمهوری آذربایجان (1992 - 2016)

واریته
2
سال1q3q5q10q20q50qسال
1q3q5q10q20q50q2006
 -  - 5q - 20q50q1993
 -  - 5q10q20q/Al
20q/Br
50q/Al
50q/CuNi
1992
سیستم پولی: 1 منات = 100 کپیک
1q - 1 قپیک
3q - 3 قپیک
5q - 5 قپیک
10q - 10 قپیک
20q - 20 قپیک
50q - 50 قپیک
uCoin