+

آزور > Autonomous Region of the Azores (1980 - 1995)

واریته
سالارزشموضوعKrause
1995100th Anniversary of Azorean AutonomyKM# 47
1991100th Anniversary - Death of Antero de QuentalKM# 664
198610th Anniversary of Azores AutonomyKM# 45
1980Regional Autonomy of the AzoresKM# 43
1980Regional Autonomy of the AzoresKM# 44
$25 - 25 اسکودو
$100 - 100 اسکودو
uCoin