+

بحرین > پادشاهی بحرین (1965 - 2018)

سال1f5f10f25f50f100f500fسال
 -  - 10f -  - 100f - 14391439
 - 5f -  -  -  -  - 14381438
 - 5f10f25f50f100f - 14371437
 - 5f10f25f50f100f - 14361436
 - 5f10f25f50f100f - 14351435
 - 5f10f25f -  -  - 14341434
 - 5f10f -  -  -  - 14331433
 - 5f10f25f50f100f - 14321432
 - 5f10f25f50f100f - 14311431
 - 5f10f25f50f100f - 14301430
 -  - 10f25f50f100f - 14291429
 - 5f10f25f50f100f - 14281428
 -  -  -  -  - 100f - 14271427
 - 5f10f25f50f100f - 14261426
 -  - 10f -  - 100f - 14241424
 -  - 10f25f50f100f500f2002
 -  -  -  -  - 100f500f2001
 -  - 10f25f50f100f500f2000
 -  -  -  -  - 100f - 14171417
 -  -  -  -  - 100f - 14151415
 - 5f10f25f50f100f - 14121412
 - 5f10f -  -  -  - 14111411
1f -  -  -  -  -  - ١٣٨٦١٣٨٦
1f5f10f25f50f100f - ١٣٨٥١٣٨٥
سیستم پولی: 1 دینار = 1000 فلس
1f - 1 فلس
5f - 5 فلس
10f - 10 فلس
25f - 25 فلس
50f - 50 فلس
100f - 100 فلس
500f - 500 فلس
uCoin