+

کنگو بلژیک > مستعمره بلژیک (1909 - 1949)

سال1c2c5c10c20c50c1F2F5F50Fسال
 -  -  -  -  -  - 1F -  -  - 1949
 -  -  -  -  -  -  - 2F5F - 1947
 -  -  -  -  -  - 1F2F -  - 1946
 -  -  -  -  -  - 1F -  - 50F1944
 -  -  -  -  -  -  - 2F -  - 1943
 -  -  -  -  -  -  -  - 5F - 1937
 -  -  -  -  -  -  -  - 5F - 1936
 -  -  -  -  -  - 1F -  -  - 1930
 -  -  -  -  - 50c/DER
50c/DES
1F/DER
1F/DES
 -  -  - 1929
 -  - 5c10c - 50c1F -  -  - 1928
 -  - 5c10c - 50c/DER
50c/DES
1F -  -  - 1927
 -  - 5c -  - 50c/DER
50c/DES
1F/DER
1F/DES
 -  -  - 1926
 -  - 5c10c - 50c/DER
50c/DES
1F/DER
1F/DES
 -  -  - 1925
 -  -  - 10c - 50c/DER
50c/DES
1F/DER
1F/DES
 -  -  - 1924
 -  -  -  -  - 50c/DER
50c/DES
1F/DER
1F/DES
 -  -  - 1923
 -  -  - 10c - 50c/DER
50c/DES
1F/DER
1F/DES
 -  -  - 1922
 -  - 5c10c - 50c/DER
50c/DES
1F -  -  - 1921
 -  - 5c10c -  - 1F/DER
1F/DES
 -  -  - 1920
1c2c5c10c -  -  -  -  -  - 1919
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  - 1917
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1911
1c2c5c10c20c -  -  -  -  - 1910
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1909
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
2c - 2 سنتیم
5c - 5 سنتیم
10c - 10 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
50c - 50 سنتیم
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
50F - 50 فرانک
uCoin