+

ایالت آزاد کنگو > دولت آزاد کنگو (1885 - 1908)

سال1c2c5c10c20c50c1F2F5Fسال
 -  - 5c10c20c -  -  -  - 1908
 -  - 5c10c20c -  -  -  - 1906
 -  -  -  -  - 50c1F2F5F1896
 -  - 5c10c - 50c1F2F5F1894
 -  -  -  -  - 50c1F2F5F1891
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1889
1c2c5c10c -  -  -  -  - 1888
1c2c5c10c - 50c1F2F5F1887
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
2c - 2 سنتیم
5c - 5 سنتیم
10c - 10 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
50c - 50 سنتیم
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
uCoin