+

بلژیک > شاه آلبرت اول (1910 - 1934)

واریته
ترتیب: سال
سال1c2c5c10c25c50c1fr2fr5fr20frسال
 -  -  -  -  -  - 1fr -  -  - 1935
 -  -  -  -  - 50c1fr/Ë
1fr/Q
 - 5fr20fr/DER
20fr/DES
1934
 -  -  -  -  - 50c/Ë
50c/Q
1fr/Ë
1fr/Q
 - 5fr/DER
5fr/DES
20fr/DER
20fr/DES
1933
 -  - 5c
5c/★
10c - 50c/Ë
50c/Q
 -  - 5fr/DER
5fr/DES
20fr/DER
20fr/DES
1932
 -  - 5c
5c/★
10c/Ë
10c/Q
 -  - 1fr - 5fr/DER
5fr/DES
20fr/DER
20fr/DES
1931
 -  - 5c
5c/★
10c/Ë
10c/Ë★
10c/Q
 - 50c/Ë
50c/Q
1fr2fr
2fr/Ë
5fr/DER
5fr/DES
 - 1930
 -  -  - 10c/Ë
10c/Q
25c/Ë
25c/Q
50c1fr/Ë
1fr/Q
 -  -  - 1929
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
25c/Ë
25c/Q
50c/Ë
50c/Q
1fr/Ë
1fr/Q
 -  -  - 1928
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
25c/Ë
25c/Q
50c -  -  -  - 1927
 -  - 5c10c/Ë
10c/Q
25c/Ë
25c/Q
 -  -  -  -  - 1926
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c -  -  -  -  -  - 1925
 -  - 5c10c -  -  - 2fr -  - 1924
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c25c50c/Ë
50c/Q
1fr/Ë
1fr/Q
2fr/Ë
2fr/Q
 -  - 1923
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c25c/Ë
25c/Q
50c1fr/Ë
1fr/Q
 -  -  - 1922
 -  - 5c10c/Ë
10c/Q
25c/Ë
25c/Q
 -  -  -  -  - 1921
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
25c -  -  -  -  - 1920
 - 2c/DER
2c/DES
 -  -  -  -  -  -  -  - 1919
 -  -  -  - 25c50c1fr/DER
1fr/DES
 -  -  - 1918
 -  -  - 10c25c - 1fr -  -  - 1917
 -  - 5c10c25c -  -  -  -  - 1916
 -  - 5c10c25c -  -  -  -  - 1915
1c2c5c/Ë
5c/Q
 -  - 50c1fr/DER
1fr/DES
 -  - 20fr/DER
20fr/DES
1914
 -  - 5c - 25c/Ë
25c/Q
 - 1fr/DER
1fr/DES
 -  -  - 1913
1c/DER
1c/DES
2c/DER
2c/DES
 -  -  - 50c/DER
50c/DES
1fr/DER
1fr/DES
2fr/DER
2fr/DES
 -  - 1912
 - 2c/DER
2c/DES
 -  -  - 50c/DER
50c/DES
1fr/DER
1fr/DES
2fr/DER
2fr/DES
 -  - 1911
 - 2c5c/Ë
5c/Q
 - 25c50c/DER
50c/DES
1fr/DER
1fr/DES
2fr -  - 1910
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
2c - 2 سنتیم
5c - 5 سنتیم
10c - 10 سنتیم
25c - 25 سنتیم
50c - 50 سنتیم
1fr - 1 فرانک
2fr - 2 فرانک
5fr - 5 فرانک
20fr - 20 فرانک
uCoin