+

بلژیک > شاه لئوپولد اول (1832 - 1865)

واریته
82
سال1c2c5c10c20c¼fr½fr1fr2fr2½fr5fr10fr20fr25fr40frسال
 - 2c -  -  -  -  -  -  -  - 5fr - 20fr -  - 1865
 - 2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1864
1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1863
1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1862
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1861
1c2c -  - 20c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1860
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1859
1c2c5c - 20c -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1858
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1857
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1856
1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1855
 - 2c5c - 20c -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1853
 - 2c5c - 20c -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1852
 - 2c5c -  -  -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1851
1c2c5c -  - ¼fr½fr1fr -  - 5fr10fr - 25fr - 1850
1c2c5c -  - ¼fr½fr1fr - 2½fr5fr/new
5fr/old
10fr - 25fr - 1849
1c2c5c10c -  -  -  -  - 2½fr5fr -  - 25fr - 1848
1c2c5c10c -  -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1847
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1846
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1845
1c2c -  -  - ¼fr½fr1fr2fr - 5fr -  -  -  - 1844
 -  -  -  -  - ¼fr½fr1fr2fr -  -  -  -  -  - 1843
 - 2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1842
1c2c5c -  -  -  - 1fr2fr -  -  - 20fr - 40fr1841
 -  -  -  -  -  - ½fr1fr2fr -  -  -  -  -  - 1840
1c - 5c -  -  - ½fr1fr2fr -  -  - 20fr - 40fr1838
1c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1837
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1836
1c2c5c -  - ¼fr½fr1fr2fr - 5fr - 20fr - 40fr1835
 - 2c5c -  - ¼fr½fr1fr2fr - 5fr - 20fr - 40fr1834
1c2c5c10c -  - ½fr1fr -  - 5fr -  -  -  - 1833
1c -  - 10c -  -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1832
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
2c - 2 سنتیم
5c - 5 سنتیم
10c - 10 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
¼fr - ¼ فرانک
½fr - ½ فرانک
1fr - 1 فرانک
2fr - 2 فرانک
2½fr - 2½ فرانک
5fr - 5 فرانک
10fr - 10 فرانک
20fr - 20 فرانک
25fr - 25 فرانک
40fr - 40 فرانک
uCoin