+

برمودا > ملکه الیزابت دوم (1959 - 1964)

عنوان
سال
سال5sسال
5s1964
سیستم پولی: 1 پوند = 4 کرون = 10 فلورین = 20 شیلینگ = 240 پنس = 960 فارتینگ
5s - 1 کرون
uCoin