+

بولیوی > جمهوری بولیوی (1964 - 1985)

سال5c10c20c25c50c$1$5سال
 -  -  -  - 50c$1$51980
 -  -  -  - 50c$1$51978
 -  -  -  -  -  - $51976
 -  -  -  - 50c$1 - 1974
 - 10c20c - 50c$1 - 1973
 - 10c - 25c50c$1 - 1972
 - 10c20c25c -  -  - 1971
5c - 20c -  - $1 - 1970
 - 10c -  -  - $1 - 1969
 -  -  -  -  - $1 - 1968
 - 10c20c - 50c -  - 1967
5c10c20c - 50c -  - 1965
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
25c - 25 سنتاوس
50c - 50 سنتاوو
$1 - 1 پزو
$5 - 5 پزو
uCoin