+

برزیل > کروزیرو ریل برزیل (1993 - 1994)

سال
سالCR$5CR$10CR$50CR$100سال
CR$5CR$10CR$50CR$1001994
CR$5CR$10CR$50CR$1001993
سیستم پولی: 1 ریل کروزیرو = 100 سنتاوس
CR$5 - 5 کروزیرو ریس
CR$10 - 10 کروزیرو ریس
CR$50 - 50 کروزیرو ریس
CR$100 - 100 کروزیرو ریس
uCoin