+

برزیل > کروزادو جدید برزیل (1989 - 1990)

سال
سال1c5c10c50cسال
1c5c10c50c1990
1c5c10c50c1989
سیستم پولی: 1 کروزادو = 100 سنتاوس
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
uCoin