+

هند - بریتانیا > Madras (Rupee) (1790 - 1830)

سال1pi1/96Rp2pi1/48Rp4piسال
1pi -  -  -  - 1833
1pi - 2pi - 4pi1825
 - 1/96Rp - 1/48Rp - 1797
 - 1/96Rp - 1/48Rp/L
1/48Rp/S
 - 1794
سیستم پولی: 1 روپیه = 16 آنه = 64 پیسه = 192 پای
1pi - 1 پای
2pi - 2 pies
4pi - 4 pies
1/96Rp - 1/96 روپیه
1/48Rp - 1/48 روپیه
uCoin