+

کامبوج > ریل دوم (1979 - 2013)

سال
سال5s50R$100R$200R$500R$سال
 - 50R$100R$200R$500R$២៥៣៨២៥៣៨
5s -  -  -  - 1979
سیستم پولی: 1 ریل = 100 سنت = 100 سنتیم
5s - 5 سن
50R$ - 50 ریل
100R$ - 100 ریل
200R$ - 200 ریل
500R$ - 500 ریل
uCoin