+

جزایر کایمن > ملکه الیزابت دوم (1972 - 2018)

واریته
2
مجموعه ضرابخانه
×
سال1c5c10c25c50cسال
1c - 10c25c - 2017
1c5c10c25c - 2013
1c5c10c25c - 2008
1c5c10c25c - 2005
1c5c10c25c - 2002
1c5c10c25c - 1999
1c5c10c25c - 1996
1c5c10c25c - 1992
1c5c10c25c - 1990
1c5c10c25c50c1988
1c5c10c25c50c1987
1c5c10c25c50c1986
1c5c10c25c50c1984
1c5c10c25c50c1983
1c5c10c25c50c1982
1c5c10c25c50c1981
1c5c10c25c50c1980
1c5c10c25c50c1979
1c5c10c25c50c1977
1c5c10c25c50c1976
1c5c10c25c50c1975
1c5c10c25c50c1974
1c5c10c25c50c1973
1c5c10c25c50c1972
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
1c - 1 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25c - 25 سنت
50c - 50 سنت
uCoin