+

ایالات استوایی آفریقا > فرانک CFA (1961 - 1972)

سال1F5F10F25F50F100Fسال
 - 5F10F25F -  - 1972
1F -  -  -  -  - 1971
 - 5F - 25F -  - 1970
1F - 10F -  -  - 1969
 - 5F -  -  - 100F1968
 - 5F10F -  - 100F1967
 -  -  -  -  - 100F1966
 - 5F10F -  -  - 1965
 -  -  -  - 50F - 1963
 - 5F10F25F -  - 1962
 - 5F10F - 50F - 1961
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1F - 1 فرانک
5F - 5 فرانک
10F - 10 فرانک
25F - 25 فرانک
50F - 50 فرانک
100F - 100 فرانک
uCoin