+

سیلان > شاه جرج ششم (1937 - 1952)

مجموعه ضرابخانه
×
سال½¢10¢25¢50¢سال
 -  - 10¢25¢50¢1951
 -  -  -  -  - 1945
 -  - 10¢ -  - 1944
 -  -  - 25¢50¢1943
 - 1¢/Br
1¢/Cu
 -  -  - 50¢1942
 -  -  -  - 10¢ -  - 1941
½¢ -  -  -  -  - 1940
½¢ -  -  -  -  - 1937
سیستم پولی: 1 روپیه = 100 سنت
½¢ - ½ سنت
 - 1 سنت
 - 2 سنت
 - 5 سنت
10¢ - 10 سنت
25¢ - 25 سنت
50¢ - 50 سنت
uCoin