+

شیلی > جمهوری شیلی (1817 - 1851)

واریته
10
سال¼R½R½c1R1c2R8RP1$1$2$4$8سال
 -  -  -  -  - 2R -  -  -  -  -  - 1852
 - ½R -  -  - 2R -  - $1$2 - $81851
 -  -  - 1R - 2R -  - $1$2 - $81850
 - ½R - 1R - 2R8R - $1$2 - $81849
 - ½R - 1R - 2R8R - $1$2 - $81848
 - ½R - 1R - 2R -  - $1$2 - $81847
 - ½R - 1R - 2R -  - $1$2 - $81846
 - ½R - 1R - 2R -  - $1$2 - $81845
 - ½R - 1R - 2R -  - $1$2 - $81844
 -  -  - 1R - 2R/23
2R/24.5
 -  - $1$2 - $8/L
$8/M
1843
 - ½R - 1R -  -  -  - $1$2 - $81842
 - ½R - 1R -  -  -  - $1$2 - $81841
 - ½R - 1R -  - 8R - $1$2 - $81840
 -  -  -  -  -  - 8R - $1$2$4$81839
 - ½R - 1R -  -  -  - $1$2 - $81838
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $2$4$81837
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $4$81836
 -  - ½c - 1c -  -  -  -  -  - $81835
¼R½R - 1R - 2R - P1$1$2$4$81834
¼R½R -  -  -  -  - P1$1$2$4$81833
¼R -  -  -  -  -  - P1$1$2 - $81832
 -  -  -  -  -  -  - P1 -  -  - $81831
 -  -  -  -  -  -  - P1$1 -  - $81830
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $81829
 -  -  -  -  -  -  -  - $1 -  - $81828
 -  -  -  -  -  -  -  - $1$2 - $81827
 -  -  -  -  -  -  -  - $1$2$4$81826
 -  -  -  -  -  -  - P1$1$2$4$81825
 -  -  -  -  -  -  - P1$1$2$4$81824
 -  -  -  -  -  -  - P1 -  -  - $81823
 -  -  -  -  -  -  - P1 -  -  - $81822
 -  -  -  -  -  -  - P1 -  -  - $81821
 -  -  -  -  -  -  - P1 -  -  - $81820
 -  -  -  -  -  -  - P1 -  -  - $81819
 -  -  -  -  -  -  - P1 -  -  - $81818
 -  -  -  -  -  -  - P1/Y↑
P1/Y↖
 -  -  -  - 1817
سیستم پولی: 1 اسکودو = 2 پزو = 8 رئال
¼R - ¼ رئال
½R - ½ رئال
1R - 1 ریل
2R - 2 رئال
8R - 8 رئال
½c - ½ سنتاوو
1c - 1 سنتاوو
P1 - 1 پزو
$1 - 1 اسکودو
$2 - 2 اسکودو
$4 - 4 اسکودو
$8 - 8 اسکودو
uCoin