+

چین > جمهوری خلق (1999 - 2019)

سال1f2f5f1J5Jسال
 -  -  -  - 5J2018
1f -  -  - 5J2017
 -  -  - 1J5J2016
1f -  - 1J5J2015
 -  -  - 1J5J2014
1f -  - 1J5J2013
1f -  - 1J5J2012
1f -  - 1J5J2011
1f -  - 1J5J2010
1f -  - 1J5J2009
1f -  - 1J5J2008
1f -  - 1J5J2007
1f -  - 1J5J2006
1f -  - 1J/CuNi
1J/St
5J2005
 -  -  -  - 5J2004
 -  -  - 1J5J2003
 -  -  - 1J5J2002
 -  -  - 1J5J2001
1f2f5f1J5J2000
 -  -  - 1J - 1999
سیستم پولی: 1 رنمینبی یوآن = 10 جیائو = 100 فن
1f - 1 فن
2f - 2 فن
5f - 5 فن
1J - 1 جیائو
5J - 5 جیائو
 - 1 یوآن
uCoin