+

دودمان چینگ > Empire (1889 - 1912)

واریته
69
سال1c2c5c10c20c10ct20ct25ct50ct$1سال
 -  - 5c10c/C
10c/E
 - 10ct20ct - 50ct - 1911
 -  -  -  -  - 10ct - 25ct50ct$1/L
$1/S
1910
1c/⊚
1c/O
2c5c10c20c -  -  -  -  - 1909
1c -  - 10c - 10ct20ct -  - $11908
 - 2c5c10c20c10ct20ct - 50ct$1未丁未丁
 - 2c5c10c20c -  -  -  -  - 午丙午丙
 - 2c5c10c20c -  -  -  -  - 巳乙巳乙
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1903
1c - 1 cash
2c - 2 cash
5c - 5 cash
10c - 10 کش
20c - 20 cash
10ct - 10 سنت
20ct - 20 سنت
25ct - 25 سنت
50ct - 50 سنت
$1 - 1 دلار
uCoin