+

چین - جمهوری > Fujian province (1911 - 1932)

واریته
6
سال1c2c10c10ct20ctسال
 -  -  - 10ct - 年一十二國民華中年一十二國民華中
 -  -  - 10ct - 年十二國民華中年十二國民華中
 -  -  - 10ct - 年七十國民華中年七十國民華中
 -  -  - 10ct20ct
20ct/20
年三十國民華中年三十國民華中
 -  -  -  - 20ct
20ct/20
年二十國民華中年二十國民華中
 -  -  - 10ct - 年二國民華中 年二國民華中
1c2c10c/Br
10c/Cu
10ct20ct年元國民華中年元國民華中
 -  -  -  - 20ct亥辛亥辛
سیستم پولی: 1 yuan = 10 jiao = 100 fen = 1000 cash
1c - 1 cash
2c - 2 cash
10c - 10 کش
10ct - 10 سنت
20ct - 20 سنت
uCoin