+

کلمبیا > United States of Colombia (1863 - 1886)

واریته
ترتیب: سال
سال¼d1¼c½d2½c1d5c2d10c5d20c2R50c$1$2$5$10$20سال
 -  -  - 2½c -  -  - 10c5d -  - 50c -  -  -  -  - 1886
 -  -  - 2½c - 5c - 10c/500
10c/835
5d20c - 50c/500
50c/835
 -  - $5 -  - 1885
 -  -  -  -  - 5c - 10c5d20c/new
20c/old
 - 50c -  -  -  -  - 1884
 -  -  -  -  - 5c - 10c5d -  - 50c -  -  -  -  - 1883
 -  -  -  -  - 5c - 10c5d20c/new
20c/old
 - 50c -  -  -  -  - 1882
¼d -  - 2½c/⌀11
2½c/⌀14
2½c/⌀18
 - 5c - 10c5d -  - 50c -  -  -  -  - 1881
¼d -  - 2½c - 5c - 10c5d - 2R50c -  -  -  -  - 1880
¼d -  - 2½c - 5c - 10c5d -  - 50c -  -  -  -  - 1879
¼d - ½d2½c - 5c -  - 5d
5d
 -  - 50c$1 -  -  - $201878
¼d -  - 2½c - 5c -  - 5d20c - 50c -  -  -  - $201877
¼d - ½d2½c - 5c -  - 5d20c - 50c - $2 - $10$201876
¼d - ½d/666
½d/835
2½c - 5c - 10c5d20c - 50c
50c
$1 -  - $10$201875
¼d1¼c½d/666
½d/835
2½c1d5c/CoA
5c/horns
2d10c/CoA
10c/horns
5d20c - 50c/new
50c/old
$1 -  - $10$201874
¼d - ½d/666
½d/835
2½c - 5c - 10c5d -  - 50c$1 -  - $10$201873
¼d - ½d2½c1d5c2d10c5d -  - 50c$1$2 -  - $201872
¼d - ½d/666
½d/835
 - 1d - 2d - 5d -  -  - $1/Ag
$1/Au
$2 - $10$201871
¼d - ½d/666
½d/835
 -  -  - 2d - 5d -  -  - $1 -  - $10$201870
¼d - ½d - 1d -  -  - 5d -  -  - $1 -  - $10$201869
¼d - ½d - 1d -  -  - 5d -  -  - $1/new
$1/old
 -  - $10$201868
¼d - ½d -  -  - 2d -  -  -  -  - $1 -  - $10$201867
¼d -  -  - 1d/835
1d/900
 - 2d -  -  -  -  - $1 -  - $10 - 1866
¼d - ½d -  -  - 2d -  -  -  -  - $1 -  - $10 - 1865
¼d - ½d - 1d -  -  -  -  -  -  - $1/Ag
$1/Au
 - $5$10 - 1864
¼d - ½d - 1d -  -  -  -  -  -  - $1/Ag
$1/Au
$2$5$10$201863
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $1 -  - $10$201862
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
1¼c - 1¼ سنتاوو
2½c - ½2 سنتاوس
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
¼d - ¼ دسیمو
½d - ½ دسیمو
1d - 1 دسیمو
2d - 2 decimos
5d - 5 decimos
2R - 2 رئال
$1 - 1 پزو
$2 - 2 پزو
$5 - 5 پزو
$10 - 10 پزو
$20 - 20 پزو
uCoin