+

کومور > قلمروهای ماورای بحار فرانسه (1947 - 1975)

سال
سال1F2F5F10F20Fسال
1F2F5F10F20F1964
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
10F - 10 فرانک
20F - 20 فرانک
uCoin