+

کومور > تحت الحمایه فرانسه (1891 - 1891)

واریته
4
سال
سال5s10s5Fسال
5s10s5F١٣٠٨١٣٠٨
5s - 5 سانتیمات
10s - 10 سانتیمات
5F - 5 فرانک
uCoin