+

کاستاریکا > جمهوری کاستاریکا (1951 - 2016)

سال10¢25¢50¢C1C2C5C10C20C25C50C100C500سال
 -  -  -  -  -  - C5C10 -  -  -  -  - 2016
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - C50 - C5002015
 -  -  -  -  -  -  -  -  - C25 - C100 - 2014
 -  -  -  -  -  - C5C10 -  - C50 -  - 2012
 -  -  -  -  -  - C5C10 -  -  -  -  - 2008
 -  -  -  -  -  -  -  -  - C25C50C100C5002007
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - C50C100C5002006
 -  -  -  -  -  - C5C10 - C25 -  - C5002005
 -  -  -  -  -  -  -  -  - C25 -  - C5002003
 -  -  -  -  -  -  - C10 -  - C50 -  - 2002
 -  -  -  -  -  - C5 -  - C25 -  -  - 2001
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - C100 - 2000
 -  -  -  -  -  - C5C10 -  - C50C100 - 1999
 -  -  -  - C1 -  -  -  -  -  - C100 - 1998
 -  -  -  -  -  - C5C10 -  - C50C100 - 1997
 -  -  -  -  -  - C5C10 - C25 - C100 - 1995
 -  -  -  - C1 -  -  - C20 -  -  -  - 1994
 -  -  -  - C1 - C5 -  -  -  -  -  - 1993
 -  -  -  -  -  -  - C10 -  -  -  -  - 1992
 -  -  -  - C1 -  -  -  -  -  -  -  - 1991
 -  -  - 50¢ -  -  -  -  -  -  -  -  - 1990
 -  - 25¢ - C1 - C5 -  -  -  -  -  - 1989
 -  - 25¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1986
 -  -  -  -  -  - C5C10C20 -  -  -  - 1985
 -  -  - 50¢C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1984
 -  - 25¢50¢C1C2C5C10C20 -  -  -  - 1983
 - 10¢25¢50¢C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1982
 -  - 25¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1980
10¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1979
 - 25¢50¢C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1978
 -  -  -  - C1 -  -  -  -  -  -  -  - 1977
10¢25¢50¢C1 -  -  -  -  -  -  -  - 1976
 - 10¢ - 50¢C1 -  -  -  -  -  -  -  - 1975
 -  - 25¢ - C1 -  -  -  -  -  -  -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1973
10¢25¢50¢C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1972
 -  -  - 50¢C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1970
10¢25¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1969
 -  -  - 50¢C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1968
10¢25¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1967
 -  -  - 50¢C1 -  -  -  -  -  -  -  - 1965
 -  -  -  - C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1961
10¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1958
 -  -  -  - C1C2 -  -  -  -  -  -  - 1954
10¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1953
5¢/_
10¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1951
سیستم پولی: 1 کولون = 100 سنتیمو
 - 5 سنتیمو
10¢ - 10 سنتیمو
25¢ - 25 سنتیمو
50¢ - 50 سنتیمو
C1 - 1 کولون
C2 - 2 کولون
C5 - 5 کولون
C10 - 10 کولون
C20 - 20 کولون
C25 - 25 کولون
C50 - 50 کولن
C100 - 100 کولون
C500 - 500 کولون
uCoin